Beste omwonende(n) van project 70LUX,

Om u als omwonende op de hoogte te houden van de komende werkzaamheden, het verloop van het project en belangrijke ontwikkelingen doen wij u dit tweede nieuwsbericht toekomen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: contactpersoon 70Lux, update bouwvoortgang, tijdelijk gronddepot en verhuurprocedure.

Contactpersoon 70Lux bij vragen en/of klachten?

Tijdens de uitvoeringsperiode is TW3 bouwbegeleiding, in opdracht van Staton bouw, verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. TW3 bouwbegeleiding heeft rechtstreeks contact met de verantwoordelijken van de uitvoerende partijen op het werk. TW3 bouwbegeleiding is in samenspraak met Staton bouw verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van uw eventuele vragen en/ of klachten. Tevens verzorgt TW3 bouwbegeleiding het opstellen en verstrekken van nieuwsberichten naar de omwonenden.

TW3 bouwbegeleiding is als volgt te bereiken:

Telefoon:            +31 (0)10 307 5929

E-mail:                  70lux@tw3.nl

Om u aan te melden voor de nieuwsbrieven verzoeken wij uw NAW-gegevens naar voorgenoemd emailadres te sturen onder vermelding van “Aanmelding nieuwsbrief omwonenden 70LUX” zodat u de volgende nieuwsbrieven op uw persoonlijke emailadres ontvangt. Wij verzoeken u uw eventuele klachten en/of vragen te versturen naar voorgenoemd emailadres of onderaan bij “contact” op de projectwebsite https://70lux.nl/ zodat TW3 dit kan oppakken.

Update bouwvoortgang

 Wat is de laatste 2 maanden uitgevoerd op de bouwplaats?

  • Het plaatsen van de verkeersborden en bouwhekken is afgerond. Het bouwterrein is hiermee duidelijker zichtbaar geworden evenals de verkeerontsluiting naar het project.
  • De organisatie en inrichting van de bouwplaats, middels het plaatsen van de bouwkeet en opslag, is afgerond.
  • Er zijn diverse sloopwerkzaamheden aan het bestaande pand uitgevoerd.
  • De 1e fase van het aanbrengen van de damwanden is uitgevoerd. Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste metalen losse elementen (planken of panelen). Onderstaande een interview met de projectleider Dhr. R. van Santen van de firma Sterk funderingstechniek, verantwoordelijk voor het aanbrengen van de damwanden:

Waarom worden/zijn er damwanden toegepast voor het project 70Lux?

“Om de stabiliteit van de omliggende kavels in tact te houden. Dit is benodigd omdat er hoogteverschillen in het omliggende gebied zijn. Door het aanbrengen van de damwanden kan de bouwput binnen de damwanden in een later stadium uitgegraven worden zonder dat de omliggende kavels afbrokkelen en omliggend leidingwerk beschadigd raakt.”

 Hoe lang zijn de aangebrachte damwanden?

“Voor een goede stabilisatie zijn de toegepaste damwanden circa 12-14m lang.”

 Hoeveel damwanden worden toegepast?

“In de 1e fase zijn circa 70 damwanden door middel van statisch drukken aangebracht. In de 2e fase worden eveneens circa 65 damwanden geplaatst waarschijnlijk middels trillen.”

Wat is het verschil tussen statisch drukken en trillen?

“Er wordt gewerkt op een klein projectgebied met weinig omliggende ruimte voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Werken op een klein werkgebied brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Voor het aanbrengen van de 1e fase damwanden konden wij onze werkzaamheden uitvoeren door te staan op het oude sloopdeel, dit oude sloopdeel zorgde voor voldoende stabiliteit voor onze machines om de damwanden middels statisch drukken aan te brengen. Voor het aanbrengen van de 2e fase damwanden kunnen wij geen gebruik maken van het oude sloopdeel, statisch drukken lukt dan ook niet vandaar dat wij waarschijnlijk de damwanden middels trillen zullen aanbrengen. Het trillen van damwanden zorgt voor iets meer geluid naar de omgeving dan het statisch drukken van de damwanden.”

 Waarom worden de damwanden in 2 fasen aangebracht?

“Wij konden de damwanden niet in 1x aanbrengen omdat eerst een gedeelte bestaand riool en leidingwerk omgelegd moest worden anders zouden wij deze met het aanbrengen van de damwanden beschadigen.”

Hoe ziet jullie verdere planning eruit?

“Over 2 weken verwachten wij weer te kunnen starten met het aanbrengen van de 2e fase damwanden omdat het leidingwerk en het riool dan zijn omgelegd. Na het aanbrengen van de 2e fase damwanden dan gaan wij stempels plaatsen voor de stabiliteit van de damwanden zelf. Deze stabiliteit is benodigd omdat de bouwput aansluitend zal worden ontgraven. Zonder stempels zou de omliggende grond de damwanden bij het verder ontgraven van de bouwput naar binnen drukken. Na het ontgraven van de bouwput wordt er tegen de damwanden een betonnen funderingsvloer in de bouwput gestort. Daarna worden de stempels verwijderd. Vervolgens worden er betonwanden tot boven het maaiveld (uiteindelijke vloerpeil) aangebracht. Aansluitend wordt er grond aangebracht tussen de betonwanden en de damwanden. Deze grond neemt dan de stabiliteit van de damwanden over zodat wij de damwanden en stempels weer kunnen verwijderen. Ons werk is daarmee dan afgerond.”

  

 Wat staat de komende periode op de planning?

  • Het afronden van de laatste sloopwerkzaamheden.
  • Start voorbereidende werkzaamheden en het aanbrengen van de funderingspalen. De funderingspalen worden geboord om zodoende de trillingen voor de omgeving tot een minimum te beperken. Er worden circa 244 betonpalen aangebracht tot een diepte van circa 15meter en met een diameter van circa 55 cm. Naar verwachting zal in juni 2023 het heiwerk worden afgerond.
  • Na het aanbrengen van de funderingspalen wordt de bouwput ontgraven en aansluitend wordt er gestart met het zogenoemde “koppensnellen” van de betonnen boorpalen: dit houdt in dat het bovenste gedeelte van de betonpalen wordt verwijderd zodat de wapening zichtbaar wordt.  Deze wapening wordt vervolgens gekoppeld aan de wapening van de nog te storten betonnen funderingsvloer.
  • De actuele opleverprognose van het gehele project is eind 1e kwartaal 2025. Let op dit betreft een prognose en is daarmee aan mogelijke verandering onderhevig.

 

 

Tijdelijk gronddepot

Er is een bodemonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de bestaande grond op de bouwlocatie vast te stellen. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bodem geen noemenswaardige verontreiniging is vastgesteld.

Op dit moment zijn we in afwachting van een vergunning die verleend moet worden door de gemeente Zoetermeer voor een tijdelijk gronddepot aan de Ondineschouw. Het gronddepot zal gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van schone grond. De verwachting is dat het tijdelijk gronddepot in gebruik blijft tot en met d.d. 29-09-2023.

Zodra we de werkzaamheden starten dan zullen we proberen de hoeveelheid overlast zo laag mogelijk te houden. Voor het gebruik van het tijdelijk gronddepot zijn in overleg met de gemeente tijdelijke verkeersmaatregelen van toepassing. Deze benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen zorgen voor een veilige situatie tijdens de uitvoering.

De voorbereidende werkzaamheden van het tijdelijk gronddepot zijn al gestart. Op het terrein naast het gebouw van Teleperformance zijn bouwhekken geplaatst. Voorlopig worden nog geen andere werkzaamheden uitgevoerd, totdat de beschikking verleend is. Zodra de werkzaamheden starten wordt u hierover verder geïnformeerd.

Op onderstaande afbeelding een visualisatie van het tijdelijk gronddepot Ondineschouw:

Verhuurprocedure

Op dit moment wordt de verhuurprocedure vastgesteld, zodra hierover meer concrete informatie bekend is dan zal dit worden gedeeld via deze nieuwsbrief. Inmiddels hebben al diverse geïnteresseerden hun voorkeur voor een huurwoning doorgegeven aan TW3. TW3 zorgt ervoor dat de geïnteresseerden worden doorgezet naar de verhuurmakelaar.

Bent u geïnteresseerd, of kent u iemand die geïnteresseerd is, schroom dan niet om dit kenbaar te maken aan TW3. U doet dit door middel van een email te sturen naar70lux@tw3.nl, Vergeet niet in de email de contactgegevens van de geïnteresseerde te vermelden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan vernemen wij deze uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

TW3 bouwbegeleiding namens projectteam 70LUX.